CI

Članom 61. Statuta Farmaceutske komore Srbije regulisano je da Skupština Komore obrazuje stalne i povremene odbore, kao i da su stalni odbori: Odbor za bolničke apoteke i Odbor za apoteke u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zadatak odbora je da razmatra pitanja iz svoje delatnosti, daje mišlјenja i predlaže Skupštini donošenje odgovarajućih odluka, kao i da obavlјa druge poslove koji se uređuju odlukom o njihovom obrazovanju. Stalni odbori imaju predsednika i dva člana koji se biraju iz redova članova Komore. Mandat stalnih odbora traje do isteka mandata organa koji ih je izabrao. 

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Novom Sadu dana  23.06.2022.g donela je sledeće odluke: 

ODBOR ZA APOTEKE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: 

  • Jelena Milošević, predsednik, iz Beograda,
  • Aleksandra Ivanović član, iz Niša,
  • Marina Nedelјković član, iz Kragujevca. 


ODBOR ZA BOLNIČKE APOTEKE: 

  • Olivera Vučićević, predsednik, iz Beograda,
  • Ivana Antonijević, član, iz Niša,
  • Vanja Rakić-Banović, član, iz Vrbasa.