CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komoreUpravni odborNadzorni odborEtički odborKomisija za posredovanjeDirektor komore i Sud časti.

Komisija za posredovanje Komore ima 3 člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor iz reda članova Komore.

Komisija za posredovanje usmerava, daje uputstva i tumačenja potrebna za rad komisija za posredovanje ogranaka Komore i obavlja poslove iz svog delokruga koje joj povere organi Komore.

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 10.6.2022. godine doneo je Odluku da se na dužnost predsednika i članova Komisije za posredovanje Farmaceutske komore Srbije biraju: 

  • Miloš Čolaković, predsednik, iz Krnjeva,
  • Danijela Jovanović, član, iz Beograda i
  • Marija Panić, član, iz Beograda.