CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komoreUpravni odborNadzorni odborEtički odborKomisija za posredovanjeDirektor komore i Sud časti.

Etički odbor ima 5 članova koje bira Skupština iz reda članova Komore. Odbor ima predsednika i zamenika predsednika koji bira i razrešava Skupština Komore.

Mandat Etičkog odbora traje 4 godine.

POSLOVI ETIČKOG ODBORA:

Etički odbor, pored poslova utvđenih zakonom, u saradnji sa Upravnim odborom utvrđuje predlog Etičkog kodeksa diplomiranih farmaceuta i predlaže isti Komori na usvajanje.

U obavljanju poslova iz svog delokruga Etički odbor sarađuje naročito sa drugim komorama zdravstvenih radnika, fakultetima zdravstvene struke, naučnim ustanovama i referentnim ustanovama iz zdravstvene delatnosti kao i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu.

Komora može posebnim opštim aktom i šire utvrditi delokrug Etičkog odbora.

VAŽNO: Zahtev za odobrenje istraživačke studije podnosi se Etičkom odboru Farmaceutske komore Srbije na propisanom obrascu koji možete preuzeti OVDE

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela je Odluku da se na dužnost predsednika, zamenika predsednika i članova Etičkog odbora biraju: 

Predsednik Etičkog odbora, ALEKSANDRA NEDIĆ VLADOVIĆ, Beograd

Zamenik predsednika Etičkog odbora, TATJANA ŠUBAREVIĆ, Vranje

ČLANOVI ETIČKOG ODBORA:

  1. DRAGANA JOCIĆ, Beograd, član
  2. MILENA STEPANOV, Beograd, član
  3. SLAVICA BOTIĆ, Smederovo, član