CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komoreUpravni odborNadzorni odborEtički odborKomisija za posredovanjeDirektor komore i Sud časti.

Nadzorni odbor Komore vrši kontrolu materijalno-finansijskih poslova Komore i unutrašnji nadzor nad radom Komore saglasno članu 24 Zakona o komorama zdravstvenih komora, samostalan je i nezavisan u svom radu.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad.

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela je Odluku da se na dužnost predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora biraju: 


Predsednik Nadzornog odbora: SAŠA PETROVIĆ, Petrovac na Mlavi

Zamenik predsednika Nadzornog odbora: MARIJANA RISTIĆ, Beograd

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  • JASMINA CVETKOVIĆ, Prokuplje
  • SVETLANA VUKSANOVIĆ-PINTAR, Beograd
  • NIKOLA ŠTIMAC, Ruma