CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komoreUpravni odborNadzorni odborEtički odborKomisija za posredovanjeDirektor komore i Sud časti.


Upravni odbor je organ upravljanja Komore koji vodi poslovnu politiku i izvršava obaveze Komore na osnovu zakona, Statuta, opštih akata Komore i odluka Skuštine Komore. Upravni odbor i ma 11 članova, koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

POSLOVI UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor, pored poslova utvrđenih zakonom u okviru svoje nadležnosti, obavlja sledeće poslove:

 • Donosi plan rada Upravnog odbora
 • Donosi poslovnik o svom radu i opšta akta koja ne donosi Skupština Komore
 • Donosi predlog odluke o visini članarine i načinu naplate
 • Donosi predlog odluke o visini naknade za upis u imenik članova Komore za izdavanje i obnavljanje licence, kao i za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda
 • Utvrđuje predlog za počasnog člana Komore i donatora Komore
 • Odlučuje po žalbama na odluke direktora Komore kada je to propisano zakonom
 • Rešava o žalbama na rešenje ogranka Komore o upisu u imenik Komore i na postupak izdavanja uverenja o činjenicama o kojima Komora vodi evidenciju u skladu sa zakonom
 • Odlučuje o upotrebi sredstava Komore do visine utvrđene Odlukom Skupštine Komore
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa ovom Odlukom, opštim aktima Komore i poslove koje mu poveri Skupština i drugi organi Komore

Upravni odbor ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad.

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela je Odluku da se na dužnost predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora biraju: 

Predsednik Upravnog odbora: TATJANA ŠIPETIĆ, Beograd

Zamenik predsednika Upravnog odbora: MARIJA GOLUBOVIĆ-MARKOVIĆ, Beograd 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 • ANJA STANOJLOVIĆ, Beograd
 • ZORICA MALIŠIĆ, Beograd
 • IVANA GLUVNJA, Novi Sad
 • IVAN DIVAC, Kraljevo
 • JELENA MAJKIĆ, Niš
 • MILAN RADOVIĆ, Kruševac
 • MIRJANA MANOJLOVIĆ, Loznica
 • RADICA SELIĆ, Veliko Gradište
 • TAMARA BOŽILOVIĆ, Veternik