LA

Магистар фармације, односно дипломирани фармацеут постаје члан Фармацеутске коморе Србије уписом у Именик Коморе. Чланство у Комори је право и част свих магистра фармације, односно дипломираних фармацеута у Републици Србији.

Чланство у Комори је обавезно за магистре фармације, односно дипломиране фармацеуте који као професију обављају апотекарску делатност у Републици Србији у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (приватна пракса) и за које је лиценца обавезна.

Чланство у Комори је добровољно за магистре фармације, односно дипломиране фармацеуте који су незапослени, не обављају послове здравствене делатности, у пензији су а нису радно ангажовани и држављани РС који живе и раде у иностранству. Разликујемо две категорије: 

 1. Добровољни чланови могу добити лиценцу под условима прописаним законом и у обавези су да сакупљају бодове учешћем на акредитованим програмима КЕ, у циљу обнове лиценце.
 2. Добровољни чланови који нису поднели захтев за издавање лиценце и исту нису добили немају ни обавезу сакупљања бодова. 


Даном започињања приправничког стажа, магистар фармације, односно дипломирани фармацеут дужан је да се упише у именик Коморе. Решење о упису у Именик чланова Фармацеутске коморе Србије, издаје се на период до дана исписа из Именика Коморе. При упису у Комору, магистру фармације се додељује идентификациони број (ИД број).

У Именик Фармацеутске коморе Србије, магистар фармације се може уписати као: магистар фармацијe, магистар фармације на приправничком стажу, магистар фармације са положеним стручним испитом, магистар фармације специјализант, магистар фармације специјалиста, магистар фармације примаријус, магистар фармације - наставно-научно звање.

Захтев за упис магистар фармације подноси огранку Коморе, према припадности члана и то тако што се припадност незапослених чланова одређује према пребивалишту, а припадност запослених према месту обављања здравствене делатности.

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; 

Уз захтев се прилажу следећа докумената:

 • Лична карта (документ се подноси у очитаној копији)
 • Фотографија (две фотографије димензије 30x35мм са уписаним именом и презименом на полеђини)
 • Диплома или уверење о завршеним интегрисаним академским студијама другог степена на студијском програму фармација (Образовна високошколска установа)/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (Агенција за квалификације), диплома, превод дипломе - документа се подносе у овереној копији; уколико је као доказ поднета оверена копија уверења, након издавања дипломе обавезно је као доказ доставити оверену копију дипломе. 
 • Доказ о плаћеној накнади за упис у Именик Коморе у износу од 3.000,00 динара - копија или други примерак уплатнице о измиреним накнадама према Комори или извод са пословног рачуна странке (Број рачуна: 325-9500900015066-04; Сврха плаћања: Надокнада за упис у Именик коморе; Модел: не уписује се; Позив на број: Матични број (ЈМБГ) подносиоца захтева). 
 • Потврда послодавца о обављању приправничког стажа - само за приправнике; документ се подноси у оригиналу.
 • Уверењe/Потврда о положеном стручном испиту (Министарство здравља, надлежни државни орган) - документ се подноси у овереној копији; уколико је као доказ поднета оверена копија потврде, након издавања уверења обавезно је као доказ доставити оверену копију уверења.
 • Диплома о положеном специјалистичком испиту или испиту из уже специјализације/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (Образовна високошколска установа) - документ се подноси у овереној копији.
 • Решење о давању сагласности на одобрену специјализацију (Министарство здравља) и фотокопија индекса (Образовна високошколска установа) - подноси се након почетка обављања специјалистичког стажа; документа се подноси у копији.
 • Уверење о стеченом наставно-научном звању, односно називу примаријус (Образовна високошколска установа) -  документ се подноси у овереној копији.
 • Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или пријава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - само за запослене; подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији (Комора може по службеној дужности да прибави документ пријава на обавезно социјално осигурање од ЦРОСО - само од тренутног послодавца).
 • Уверење о незапослености (Национална служба за запошљавање) - само за незапослене; документ се подноси у оригиналу/овереној копији.
 • Решење о пензији, односно привремено решење о пензији (Републички фонд за ПИО) - само када је остварено право на пензију; документ се подноси у овереној копији (Комора може по службеној дужности, уз сагласност странке, да прибави документ из ПИО). 

НАПОМЕНА: Обавезни и добровољни чланови Фармацеутске коморе Србије дужни су да плаћају годишњу чланарину у износу од 5.500,00 динара и то закључно са 31. октобром текуће године, за ту годину. Више информација о годишњој чланарини ОВДЕ

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о упису у Именик чланова Фармацеутске коморе Србије.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВАУ случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија упис у именик. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија упис у именик.

ЖАЛБАНа Решење о упису у Именик Коморе може се изјавити жалба. Жалба се подноси oгранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од дана достављања  решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Чланство у комори је обавезно за здравствене раднике који као професију обављају здравствену делатност. Новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај здравствени радник уколико се не учлани у надлежну комору здравствених радника. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Висина накнаде за упис у Именик Коморе износи 3.000,00 динара. 

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукићевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144