LA

Под провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити (члан 188) подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника. 

 1. Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и провери квалитета стручног рада ("Службени гласник РС" бр. 123/2021) ОВДЕ.
  • Образац 7 - Извештај о редовној спољној провери квалитета стручног рада за апотекарску делатност - примарна здравствена заштита ОВДЕ
  • Образац 8 - Извештај о редовној спољној провери квалитета стручног рада за апотекарску делатност у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите ОВДЕ
 2. Одлуком министра здравља број 531-01-00013/2023-09 од 19.01.2023.  године ОВДЕ утврђена је Листа стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној пракси за 2023. годину ОВДЕ и Листа стручних надзорника по управним окрузима ОВДЕ
 3. Одлуком министра здравља број 531-01-00014/2023-09 од 19.01.2023. године ОВДЕ утврђен је Годишњи план редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2023. годину са усвојеним предлогом плана ОВДЕ
 4. Стручно-методолошко упутство за спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада у апотекарској делатности ОВДЕ
 5. Материјал са едукације за стручне надзорнике (20.9.2023.) који врше проверу квалитета стручног рада у 2023. години: 
  • Провера квалитета стручног рада - регулаторни аспекти (Славица Милутиновић, дипл. фарм.) ОВДЕ
 6. Књига интервенција фармацеута ОВДЕ
 7. Књига евиденције израђених магистралних лекова ОВДЕ