LA

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца је јавна исправа и представља одобрење за самостални рад.

Право на добијање лиценце има здравствени радник који испуњава следеће услове:

  • да испуњава услове у погледу образовања здравствене струке
  • да је обавио приправнички стаж и положио стручни испит
  • да је уписан у именик коморе
  • да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност.


Здравствени радник, корисник старосне пензије, за издавање лиценце подноси и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

Лиценца се издаје се на период од 7 година, осим у случају здравственог радника који има преко 70 година старости када се лиценца издаје на годину дана, у складу са Законом о здравственој заштити.

Уз издату лиценцу, комора обезбеђује здравственом раднику и печат који садржи број лиценце и област рада за коју је здравствени радник добио лиценцу.

Лиценца се издаје на основу Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл.гласник РС“,бр. 76/2022).

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Здравствени радник подноси надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Здравствени радник који не испуњава услове за обнављање лиценце прописане овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Здравствени радник, уз захтев за обнављање лиценце, подноси и доказ о спроведеној континуираној едукацији у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, односно доказ о положеном лиценцном испиту.

Здравствени радник, корисник старосне пензије, за обнављање лиценце подноси и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

Обнављање лиценце врши се сваких седам година.

Здравствени радник преко 70 година старости обнавља лиценцу сваких годину дана.


ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику под условима који су прописани чланом 185 Закона о здравственој заштити, “Сл. Гласник РС”, број 25/2019 (преузмите закон)


ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

  • Здравствени радник који не добије, односно не обнови лиценцу, под условима прописаним овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, односно којем је лиценца одузета у складу са законом, не може обављати здравствену делатност у здравственој установи, односно приватној пракси.
  • Здравствени радник коме је надлежна комора одузела лиценцу под условима прописаним овим законом, дужан је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави надлежној комори раније издату лиценцу и печат
  • О необновљеној, односно одузетој лиценци, надлежна комора одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавештава здравствену, односно фармацеутску инспекцију, организацију обавезног здравственог осигурања и послодавца здравственог радника којем је лиценца одузета или није обновљена
  • Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, под условима прописним законом, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце
  • О издатој, обновљеној или одузетој лиценци Решење доноси директор надлежне Коморе.