LA

Здравствени радник који је страни држављанин може непосредно да обавља здравствену делатност у здравственој установи, односно приватној пракси, под условом да је добио привремену лиценцу у Републици Србији у складу са овим законом.

Привремена лиценца може да изда у укупном трајању до 180 дана у току једне календарске године.

Захтев за издавање привремене лиценце у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са документацијом наведеном у захтеву поднети лично или путем поште на адресу: Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч.

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 10 дана дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о издавању привремене лиценце

ПРЕДАЈА ЗАHТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАHТЕВА: У случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија захтев за издавање лиценце. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија захтев за издавање привремене лиценце.

ЖАЛБА: Решење о издавању привремене лиценце страном држављанину о стручној оспособљености за обављање здравствене делатности је коначно. На Решење се може изјавити жалба министру надлежном за послове здравља у року од 15 дана од дана пријема решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Плаћање можете обавити на вама погодан начин, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос.

  • Уплату извршити на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04;
  • Сврха уплате:Надокнада за издавање привремене лиценце;
  • Износ: 7.000 динара;
  • Модел: Не уписује се;
  • Позив на број: ЈМБГ

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукићевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144