LA

Ради благовременог ажурирања података о учешћу на акредитованим програмима континуиране едукације, учешћу на програмима континуиране едукације у иностранству, објављивања публикација и студијским боравцима, као и броју остварених бодова који су услов за обнову лиценце, чланови Коморе подносе документацију о наведеним активностима како би се исти прихватили као део обавезне континуиране едукације и бодовали према правилнику.

На основу достављених доказа, а након провере испуњености услова, број остварених бодова уписује се члану коморе у електронску базу података у року од 30 дана.

Потребна документација се може поднети путем поште, лично или путем мејла на адресу: 

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; ogranakbeograd@farmkom.rs
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; ogranakvojvodina@farmkom.rs
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; ogranakkragujevac@farmkom.rs
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; ogranaknis@farmkom.rs

Потврда о учешћу на акредитованом програму континуиране едукације (подноси се у току текуће лиценцне године у којој је одржана едукација)

 1. Потврда о учешћу на акредитованим програмима континуиране едукације (програми акредитовани од стране Здравственог савета Србије) подноси се само у случају да организатор није доставио извештај о одржаном програму континуиране едукације или није доставио уредан извештај услед чега бодови нису евидентирани у Картон континуиране едукације члана Коморе. НАПОМЕНА: У складу са Правилником, организатор програма КЕ је у обавези да извештаје са одржаног акредитованог програма КЕ достави до 15. у месецу, за претходни месец. 

За програме континуиране едукације одржане у иностранству (подноси се у току текуће лиценцне године у којој је одржана едукација)

 1. Потврда/сертификат се доставља након учешћа на програму континуиране едукације одржане у иностранству заједно са програмом едукације (садржај и сатница).
 2. У случају активног учешћа (постер презентација, усмена презентација или предавање по позиву) подноси се и објављен сажетак рада и потврда/сертификат о активном учешћу (уколико организатор издаје такву потврду) 

За студијски боравак (подноси се 60 дана пре истека лиценцне године у којој је обављен студијски боравак)

 1. Потврда здравствене, односно образовне установе или приватне праксе у којој је ообављен студијски боравак, детаљан опис активности које су обављене током студијског боравка, печат и потпис (електронски, факсимил или својеручни) директора и ментора под чијим је надзором обављен студијски боравак

За публикације (подноси се месец дана од дана објављивања публикације)

 1. За објављен чланак: Импресум часописа, објављен сажетак рада
 2. За књигу: Насловна страна, импресум књиге из које су доступни подаци о аутору, издавачу, уредништву и рецезентима, потврда издавача о ауторству поглавља
 3. За уредништво: Насловна страна, импресум часописа из којег су видљиви подаци: наслов, ISSN број, назив издавача, састав уредништва, податак о учесталости излажења 
 4. За рецензију: Потврда о рецензији