LA

Плаћање годишње чланарине прописано је Статутом Фармацеутске коморе Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 156/2020 и 27/2022).

1. Годишња чланарина износи 5.500,00 динара.

Рок за уплату чланарине је најкасније до 31. октобра текуће године, за ту годину и може се платити:

  • одједном или уплатом до 10 месечних рата на текући рачун Коморе бр. 325-9500900015066-04 (сврха уплате - Чланарина за 2023. годину; позив на број - уписати ЈМБГ) или
  • путем административне забране коју потписујете са својим послодавцем и коју можете преузети ОВДЕ

2. Чланови Коморе који се испишу из Именика Коморе у периоду од 1. јануара до 30. јуна текуће године плаћају чланарину у износу од 2.750,00 динара.

3. Чланови Коморе који се упишу у Именик Коморе у периоду од 1. јула до 31. децембра текуће године плаћају чланарину у износу од 2.750,00 динара

4. Од плаћања чланарине ослобођени су магистри фармације који су уписани у именик чланова Коморе као приправници.

5. Изузетно, члан Коморе ослобођен је од плаћања годишње чланарине у следећим случајевима:

  • За време привремене неспособности за рад у трајању 6 (шест) и више месеци (доказ: Дознака издата од надлежног дома здравља).
  • Ако је у току текуће године био на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, односно одсуству са рада ради посебне неге детета у трајању 6 (шест) и више месеци (доказ – један од наведених докумената: Потврда послодавца, Дознака издата од надлежног дома здравља, Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета)
  • Ако је у току текуће године у трајању 6 (шест) и више месеци био незапослен (доказ: Потврда издата од Националне службе за запошљавање)
  • Ако је у току текуће године у трајању 6 (шест) и више месеци корисник пензије, који није радно активан (доказ: Уверење које издаје ПИО за кориснике пензије остварене у РС)

У случају када основ за ослобођење од плаћања чланарине из става 6. овог члана, траје шест месеци у једној и шест месеци у другој години, члан Коморе има право на ослобађање целог износа чланарине само за једну текућу годину.

ВАЖНО: Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене исписује се из именика чланова Коморе (члан 17. став 4. Статута Коморе), што за собом повлачи привремено одузимање лиценце у складу са Законом о здравственој заштити (члан 185. став 1. тачка 7). У случају да члан који је исписан из именика чланова Коморе, жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цео заостали дуг (члан 17. став 5. Статута Коморе). 

Uplatnica za članarinu