LA

Под условима прописаним овим Законом о здравственој заштити, континуирану едукацију могу обављати високошколске установе здравствене струке, средње школе здравствене струке, коморе здравствених радника, здравствене установе, приватна пракса, удружења здравствене струке, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, Министарство, као и друге јавне агенције, органи и организације над којима надзор врши Министарство.

Ближе услове за спровођење континуиране едукације прописује министар, на предлог надлежних комора здравствених радника, Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, "Службени Гласник РС", бр. 17/22 ОВДЕ.

Акредитацију програма континуиране едукације врши Здравствени савет.

Трошкове претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације сноси организатор програма континуиране едукације, према ценовнику надлежне коморе здравствених радника, на који сагласност даје Министарство. 

ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације OVDE

У складу са овом Одлуком, организатори програма континуиране едукације, приликом подношења захтева за претходни поступак акредитације, достављају и потврду о извршеној уплати (копија или други примерак уплатнице о измиреним накнадама или извод са пословног рачуна странке), за одговарајућу врсту програма КЕ, за коју подносе захтев, у складу са накнадама које су дефинисане. 

Право на изузеће од наведених надокнада имају здравствене установе и приватна пракса приликом претходног поступка процене квалитета континуиране едукације које организују искључиво у циљу едукацију својих запослених. 

Ова Одлука се примењује одмах, односно у складу са Јавним позивом Здравственог савета Србије бр. 153-02-00789/2022-01 од 29.12.2022. године, за све програме КЕ који буду послати од 1-5. октобра 2023. године. 

У складу са Јавним позивом: 

  • програми се достављају искључиво у једном примерку,
  • сваки програм се мора посебно пријавити, приложити и послати поштом у посебној коверти,
  • програми и примедбе послате ван предвиђеног рока, као и они који нису послати појединачно неће се узимати у разматрање.

Уплату извршити на следећи начин:

  • Прималац: Фармацеутска комора Србије, Мутапова 25, Београд
  • Број рачуна: 325-9500900015066-04; 
  • Сврха плаћања: За претходни поступак процене квалитета континуиране едукације; 
  • Модел: не уписује се; 
  • Позив на број: 55/1-12

Акредитација програма КЕ

Достављање извештаја о одржаним програмима КЕ и променама