LA

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Београд: Стари град, Вождовац, Нови Београд, Земун, Сурчин, Савски Венац, Врачар, Палилула, Раковица, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка, Звездара, Лазаревац, Сопот, Чукарица

Секретар: Светлана Соларов, дипл. фарм.

Адреса: Мутапова 25, 11000 Београд

Телефон/факс: +381 (0) 11 77 00 950

Мејл: оgranakbeograd@farmkom.rs

Радно време: 08-16 часова

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка


Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Београд.  

Одбор огранка


Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

 • ЈЕЛЕНА МИЛОЈКОВИЋ, Београд, председник
 • АНИТА ЗАРЕВ, Београд, члан
 • МИЛЕНА ПЕЈАНОВИЋ, Београд, члан

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Београд има их укупно 36.

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Београд

Суд части I степена


Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

  • Маријана Коропановски, председник, из Београда,
  • Ивана Гајић, заменик председника, из Београда,
  • Весна Крушић, члан, из Младеновца, 
  • Радмила Кнежевић Живановић, заменик члана, из Београда, 
  • Оливера Драговић, члан, из Београда,
  • Ана Ђакић, заменик члана, из Београда.

  Комисија за посредовање


  Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

  Чланови Комисије за посредовање Огранка Београд:

  • Ана Копривица, председник, из Лазаревца,
  • Јелена Аврамовић, члан, из Београда, и
  • Олга Богојевић, члан, из Београда.