LA

На основу члана 78. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, "Сл. гласник", бр. 18/2016 и 95/2018, Фармацеутска комора Србије спроводи поступак јавног достављања. 

  1. Јавно достављање врши се:
    • ако ниједан други начин достављања није могућ;
    • ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
    • у другим случајевима одређеним законом.
  2. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.
  3. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Непосредни увид у акте може се извршити лично у службеним просторијама огранка Коморе (адресе и контакт телефоне можете видети ОВДЕ) од 8-16 часова. 

Електронска огласна табла Огранак Београд

Електронска огласна табла Огранак Војводина

Електронска огласна табла Огранак Крагујевац

Електронска огласна табла Огранак Ниш са КиМ