LA

Захтев за издавање лиценце, односно специјалистичке лиценце подноси се преко надлежног огранка Коморе (преко огранка који је издао Решење о упису у именик Коморе).

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; 

Уз захтев се прилажу следећа документа: 

 1. Решење о упису у Именик чланова Фармацеутске коморе Србије (не подноси се, Комора прибавља документ из службене евиденције.
 2. Диплома или уверење о завршеним интегрисаним академским студијама другог степена на студијском програму фармација/Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, диплома, превод дипломе (не подноси се, Комора прибавља документ из службене евиденције; уколико је као доказ поднета оверена копија уверења, након издавања дипломе обавезно је као доказ доставити оверену фотокопију дипломе)
 3. Уверењe или Потврда о положеном стручном испиту (не подноси се, Комора прибавља документ из службене евиденције; уколико је као доказ поднета оверена копија потврде, након издавања уверења обавезно је као доказ доставити оверену фотокопију уверења)
 4. Решење о пензији, или привремено решење о пензији - само када је остварено право на старосну пензију, уколико није достављено приликом уписа; документ се доставља у овереној копији (Комора може по службеној дужности, уз сагласност странке, да прибави документ из ПИО). 
 5. Уверење о општој здравственој способности (само за кориснике старосне пензије, не старије од 6 месеци; документ се доставља у оригиналу)
 6. Диплома о положеном специјалистичком испиту или испиту из уже специјалности/ Решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству (само уколико подносилац поседује а није достављено приликом уписа; документ се доставља у овереној копији)
 7. Уверење о стеченом наставно-научном звању, односно називу примаријус (само уколико подносилац поседује а није достављено приликом уписа; документ се доставља у овереној копији)
 8. Доказ о уплати накнаде за издавање лиценце (прилаже се други примерак налога за уплату или извод са пословног рачуна странке)
 9. Сагласност за израду чиповане ИД картице (преузмите сагласност)

У поступку обраде захтева, Фармацеутска комора Србије, по службеној дужности прибавља податке потребне за одлучивање увидом у следеће регистре: Извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије - Доказ да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност

НАПОМЕНА: Уколико је дошло до промена у погледу личних, професионалних и других података након уписа у Именик чланова Коморе, уз горе наведену документацију доставља се и образац ЕВ-2 (преузмите образац ОВДЕ).

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 30 дана дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о издавању лиценце о стручној оспособљености за обављање здравствене делатности.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВАУ случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија захтев за издавање лиценце. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија захтев за издавање лиценце.

ЖАЛБАРешење о издавању лиценце о стручној оспособљености за обављање здравствене делатности је коначно. На Решење се може изјавити жалба министру надлежном за послове здравља у року од 15 дана од дана пријема решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана .

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај здравствена установа, односно друго правно лице, ако омогући обављање здравствене делатности здравственом раднику који не поседује лиценцу; казниће се одговорно лице у здравственој установи, односно другом правном лицу, новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара; казниће се здравствени радник предузетник новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Плаћање можете обавити на вама погодан начин, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос.

 • Уплату извршити на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04;
 • Сврха уплате:Надокнада за издавање лиценце; 
 • Износ: 7.000 динара;
 • Модел: Не уписује се;
 • Позив на број: ЈМБГ

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукићевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144