LA

Магистар фармације, односно дипломирани фармацеут који не испуњава услове за обнову лиценце, дужан је да 60 дана пре истека лиценцног периода поднесе захтев за полагање лиценцног испита. Захтев за издавање лиценце подноси се преко надлежног огранка Коморе.  

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Плаћање можете обавити на вама погодан начин, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос.

 • Уплату извршити на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04;
 • Сврха уплате:Надокнада за полагање лиценцног испита; 
 • Износ: 30.000 динара;
 • Модел: Не уписује се;
 • Позив на број: ЈМБГ

ТЕРМИНИ И ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА

 • Наредни термин за полагање лиценцног испита је 25.10.2023. године. 

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА:

 • Лиценцни испит се полаже писмено. Изузетно, Комисија може из оправданих разлога омогућити и усмено полагање испита.
 • Накнаду за полагање лиценцног испита утврђује Скупштина Коморе. Накнаду из става 1. овог члана уплаћује кандидат на текући рачун Коморе. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7 дана пре датума одржавања лиценцног испита.
 • Уколико кандидат из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима кандидат је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утвђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита. Кандидат који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита. Одлуку о враћању трошкова доноси директор Коморе на предлог Комисије.