LA

Захтев за обнављање лиценце подноси се преко надлежног огранка Коморе, најкасније 60 дана пре истека рока важења лиценце.

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; 
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; 

Захтев се може поднети и путем мејла, потписан квалификованим електронским сертификатом од стране подносиоца захтева, у случају да документа која се прилажу уз захтев прибавља Комора (доказ о стеченим бодовима и извод из казнене евиденције МУП-а). У овом случају уз захтев, подносилац захтева мејлом шаље и Сагласност за израду чиповане картице коју потписује квалификованим електронским сертификатом и фотографију димензије 30*35 мм (не старију од 6 месеци). 

Уз захтев се прилажу следећа документа: 

 1. Доказ да је у периоду важности лиценце сакупљен потребан број бодова или уверење о положеном лиценцном испиту (Комора прибавља податак из електронске базе; уколико у електронској бази Коморе нису евидентирани сви стечени бодови потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију потврде/а као доказ да су стечени бодови који нису евидентирани.)
 2. Доказ о утврђеном мировању радног односа/породиљском одсуству/одсуству са рада ради неге детета/ одсуство са рада ради посебне неге детета или привремене спречености за рад – документ изадаје послодавац или надлежни орган; документ се подноси у оригиналу или овереној копији
 3. Решење о пензији, или привремено решење (Републички фонд за ПИО) - подноси се када је остварено право на пензију; документ се подноси у оригиналу или овереној копији (Комора може по службеној дужности, уз сагласност странке, да прибави документ из ПИО). 
 4. Уверење о општој здравственој способности (надлежна здравствене установа) - Само за кориснике старосне пензије, не старије од 6 месеци; документ се подноси у оригиналу
 5. Доказ о уплати накнаде за обнављање лиценце (прилаже се други примерак налога за уплату или извод са пословног рачуна странке)
 6. Сагласност за израду чиповане картице (преузмите сагласност)
 7. Фотографију димензије 30x35мм (не старију од 6 месеци) 


У поступку обраде захтева, Фармацеутска комора Србије, по службеној дужности прибавља податке потребне за одлучивање увидом у следеће регистре: Извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије - Доказ да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност

НАПОМЕНА: Уколико је дошло до промена у погледу личних, професионалних и других података након уписа у Именик чланова Коморе, уз горе наведену документацију доставља се и образац ЕВ-2 (преузмите образац ОВДЕ).

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 30 дана дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о обнављању лиценце.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВАУ случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија захтев за издавање лиценце. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија захтев за обнављање лиценце.

ЖАЛБАРешење о обнављању лиценце је коначно. На Решење се може изјавити жалба министру надлежном за послове здравља у року од 15 дана од дана пријема решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана .

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај здравствена установа, односно друго правно лице, ако омогући обављање здравствене делатности здравственом раднику који не поседује лиценцу; казниће се одговорно лице у здравственој установи, односно другом правном лицу, новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара; казниће се здравствени радник предузетник новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Плаћање можете обавити на вама погодан начин, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос.

 • Уплату извршити на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04;
 • Сврха уплате: Надокнада за обнављање лиценце; 
 • Износ: 3.000 динара;
 • Модел: Не уписује се;
 • Позив на број: ЈМБГ

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукићевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144