LA

Објављени огласи су искључиво информативног карактера и Фармацеутска комора Србије није одговорна за даља поступања и одлуке послодаваца по објављеном огласу и реализацију истог, односно није одговорна за било какав губитак или штету било које врсте настале као последица пословних односа или евентуалног закључења уговора између кандидата и послодавца.

Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио.

Власник огласа-послодавац је дужан да сноси трошкове настале штете због погрешно објављеног огласа и дужан је да Комору обавести писаним путем о изменама у тексту огласа.

Комора задржава право да објави оглас за обављање приправничког стажа, само оне здравствене установе која у складу са радним временом испуњава услове у погледу кадра.

У складу са Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019), члан 166. став 6. здравствена установа, односно приватна пракса дужна је да о могућности обављања приправничког стажа здравствених радника у тој здравственој установи, односно приватној пракси, као и о обављеном програму приправничког стажа здравственог радника, обавести надлежну комору.

Детаљне информације везано за обављање приправничког стажа погледајте ОВДЕ

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

Уколико желите да се огласите на интернет презентацији Фармацеутске коморе Србије потребно је да попуните следеће обрасце:

    Оглас за посао (образац у wорд-у)
    Оглас за приправнички стаж (образац у wорд-у)


Попуњене обрасце пошаљите на адресу oglasi@farmkom.rs

Рок се односи на крајњи рок за пријаву кандидата на објављени оглас, а који не може бити дужи од месец дана.

Након истека рока, уколико желите да поновите оглас, потребно је да нас о томе обавестите.

Поред тога, уколико сте примили кандидата на основу објављеног огласа, неопходно је да нас о томе обавестите, како би оглас био затворен.