LA

Фонд узајамне помоћи Фармацеутске коморе Србије формиран је у складу са Законом о коморама здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 - одлука УС) и Статутом Фармацеутске коморе Србије ("Сл. гласник РС", бр. 156/2020). 

У складу са Законом и Статутом, донете су следеће одлуке: 

  • Одлука о висини издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије и његовом коришћењу ОВДЕ
  • Одлука о утврђивању висине износа за поједине намене из Фонда узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ

Сагласно горе наведеним одлукама, средства Фонда узајамне помоћи могу се користити за непосредну помоћ члановима Коморе за случај:

  • настанка инвалидности због које не може трајно обављати послове фармацеута (Захтев);
  • настанка болести због које је на боловању шест и више месеци у континуитету (Захтев);
  • уништења или оштећења или умањења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја (Захтев). 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

  1. Помоћ која се даје из Фонда узајамне помоћи је новчана, једнократна и бесповратна и може се исплатити једном у току лиценцног периода.
  2. На њу има право сваки члан Коморе који је уписан у именик чланова Коморе у складу са законом и који уредно плаћа чланарину. 
  3. Право на исплату помоћи се остварује на писмени захтев члана Коморе уз прилагање доказа о основаности захтева у року од 6 (шест) месеци од дана испуњености услова за стицање права на помоћ.