LA

Обавезни члан Коморе који је престао са обављањем здравствене делатности, у области апотекарска делатност, а не жели да остане добровољни члан Коморе, може поднети захтев за престанак чланства.

Добровољни члан Коморе који не обавља/није почео да обавља здравствену делатност, у области апотекарска делатност, може увек, кад то жели, поднети захтев за престанак чланства.

Захтев за испис из именика Коморе подноси се преко надлежног огранка Коморе.  

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

  • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16ч; 
  • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16ч; 
  • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16ч; 
  • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, пон.-пет. од 8-16ч; 

Уз захтев се прилажу следећа документа: 

  • Уверење о стажу осигурања (Републички фонд за ПИО) или одјава на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО) - уколико је основ за испис престанак обављања здравствене делатности; подноси се један од наведених докумената у оригиналу/овереној копији.
  • Решење о брисању апотеке приватне праксе из регистра предузетника (Агенција за привредне регистре) - подноси се у копији (Комора може да прибави документ увидом у регистар АПР-а). 
  • Доказ о плаћеним чланаринама - само у случају да уплате нису евидентиране у електронској бази Коморе; прилаже се други примерак налога за уплату или извод са пословног рачуна странке. 
  • Изјава о необављању здравствене делатности, у области апотекарске делатности (преузмите изјаву)


ОБАВЕШТЕЊЕ: У складу са Законом о здравственој заштити, комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику који је исписан из именика надлежне коморе. Привремено одузимање лиценце може трајати до поновног уписа здравственог радника у именик коморе, под условима прописаним овим Законом и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце. Здравствени радник коме је комора одузела лиценце, дужан је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави надлежној комори раније издату лиценцу и ИД картицу. 

РОКОВИ: Поступајући по захтеву, Фармацеутска комора Србије у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева издаје Решење о испису из именика чланова Фармацеутске коморе Србије.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВАУ случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија испис из именика. У случају да је захтев непотпун, Фармацеутска комора Србије у року од 8 од дана пријема захтева позива подносиоца захтева да допуни захтев. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија испис из именика.

ЖАЛБАНа Решење о испису из именика чланова Фармацеутске коморе Србије може се изјавити жалба. Жалба се подноси oгранку Коморе који је издао решење у року од 15 дана од дана достављања  решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Чланство у комори је обавезно за здравствене раднике који као професију обављају здравствену делатност. Новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај здравствени радник уколико се не учлани у надлежну комору здравствених радника. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Не постоје финансијски издаци.

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Гордана Вукићевић Мркшић, дипл.правник., тел: 011/3243144